Nguyễn Kim-Nguyễn Kim thông báo thu đổi toàn bộ TV Asanzo đã bán