Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch Hà Nội: Xét nghiệm tất cả những người về từ các vùng dịch Đà Nẵng