Người vô gia cư ở Mỹ-Thiếu gia ngập trong hàng hiệu tỉnh ngộ sau 1 đêm sống như người vô gia cư