Người Việt dùng hàng Việt-VinMart, Masan và 'phương trình' người Việt dùng hàng Việt