Người tử vong-Cống thoát nước sập, lấp chết công nhân