người tốt việc tốt-Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu'