Người đẹp Tây Đô-Việt Trinh: 'Nếu nói tôi có đại gia nuôi, hãy cho bằng chứng'