người dân thủ đô-Muôn kiểu chống chế lệnh giãn cách của các 'thánh yêu thể dục' ở Hà Nội: Khi cái bánh mì, mớ rau và cả vợ... thành đạo cụ diễn xuất