Người ấy là ai tập 10-Nam chính 'Người ấy là ai?' phản bác tin đồn đồng tính, tố cáo có người giả mạo