ngực trần-Hầu tòa vì để ngực trần chạy qua nơi tổ chức lễ tang Hoàng thân