nghị quyết của chính phủ-INFOGRAPHIC 4 cấp độ dịch áp dụng toàn quốc: Những hoạt động nào được cho phép mở cửa?