ngập lụt-Nhà thưng gỗ mong manh ở nơi hứng trọn đợt lũ đầu tiên của Quảng Bình