ngân sách-20 ngày thực hiện Nghị định 100: Ngân sách thu hơn 253 tỷ đồng