Ngâm chân-Ngâm chân vào mùa đông rất tốt nhưng 7 nhóm đối tượng sau phải tuyệt đối tránh