NFT-Người Việt đã có thể sở hữu gene di truyền được NFT hóa