New York Times-Việt Nam bác bỏ việc báo Mỹ gọi thành tích chống dịch của Việt Nam là may mắn