NASA-1.400 ngày trước "giờ G": NASA tung 'át chủ bài' quyết định vận mệnh vĩ đại năm 2024