năng lực xét nghiệm covid-19-Mỗi ngày Việt Nam có thể xét nghiệm tìm Covid-19 từ 8.000 - 10.000 mẫu