nam shipper-Đặt trà sữa không đưa tiền cho shipper còn đòi đánh giá 1 sao, cô gái lại được netizen khen đáng yêu