nam phi-46 quốc gia ở khu vực châu Phi bị ảnh hưởng của dịch Covid-19