Nam Định-Vùi dập Nam Định, Khánh Hòa thắp lên cơ hội trụ hạng