Myanmar-CĐV Myanmar chê tuyển Việt Nam ‘yếu’ vì… chỉ ghi được 3 bàn