Mỹ giảm giá hàng hóa trước Black Friday-Trước Black Friday 2 ngày, hàng hóa tại Mỹ bắt đầu giảm giá mạnh