Mỹ-Bộ Tài chính Mỹ kết luận Việt Nam không thao túng tiền tệ