Mỹ-Kim Jong Un cưỡi ngựa thăm núi thiêng, lên án Mỹ