Muangthong United-Báo Thái Lan ám chỉ Văn Lâm thiếu chuyên nghiệp