mưa ngập-Jakarta, Bangkok đang chìm nhanh nhưng chỉ 'giải cứu từ từ'