Mưa lũ ở miền trung-Lốc xoáy hất văng mái tôn nhiều nhà dân, quật đổ trụ điện ở Đà Nẵng