mưa-Tại sao mưa rào mau tạnh, mưa dầm mãi không ngớt?