Mộc Châu-Khách du lịch lo sợ vì bị chụp lén từ dưới lên khi đi ngang cầu kính Mộc Châu