Miley Cyrus và Liam Hemsworth-Miley Cyrus: 'Tôi đồng tính vì tất cả đàn ông đều tồi'