miễn nhiệm Phó thủ tướng-Miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ