miễn nhiệm một số Bộ trưởng-Miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ