Miễn nhiệm-Ông Nguyễn Kim Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng bộ GD&ĐT