Microsoft-Microsoft xác nhận lỗi không thể xóa thư mục Windows.old trên Windows 10