Messi-Messi có thể trở thành đồng đội của Ronaldo ở đội của Beckham