MC Quyền Linh-Tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói với Nam Em: Bạn phải chơi ngay với một thằng như tôi đây này