MC Khánh Vy-MC Khánh Vy tiết lộ khó khăn dẫn 3 thứ tiếng, 17 trang kịch bản dài dằng dặc