MC Hồng Phúc-MC Hồng Phúc: Bán 2 căn nhà, trắng tay, bị bạn bè khinh thường vì một biến cố