Mazda-9x Bình Dương với ‘bàn tay vàng’ bốc biển 6 số 6 cho Mazda3