Mất nước-Video ảnh Hà Nội: Hàng nghìn người nhiều ngày vạ vật xếp hàng xách nước