mất dấu nguồn lây bệnh-Mất dấu F0 của chùm ca bệnh trong trường học, xem xét trách nhiệm một loạt lãnh đạo