mạng xã hội-Xác minh clip thầy dạy võ đấm đá vào lưng, gáy nhiều học trò