mã pì lèng panorama-Nóng: Phá dỡ, cải tạo tòa nhà trái phép Mã Pì Lèng Panorama