Lý Tiểu Lộ tố Giả Nãi Lượng-Biến căng: Luật sư phía Lý Tiểu Lộ tố ngược Giả Nãi Lượng, tiết lộ sự việc từ đầu đến cuối có nhiều uẩn khúc