Lý Băng Băng-Rộ tin Lý Băng Băng đóng 'Giờ cao điểm' phiên bản nữ.