lưu thông hàng hóa-Các địa phương không được cát cứ, chia cắt!