lựu đạn làm đồ chơi-Bà nội đào được lựu đạn trong vườn, đưa cho cháu trai làm đồ chơi suốt 3 năm