Lương Xuân Trường-Tụ tập giữa lúc dịch Corona đang hoành hành, hội anh em thiện lành Đức Huy - Xuân Trường - Hải Quế - Phí Minh Long mỗi người 1 khẩu trang ngay cả trên bàn tiệc