Lương sếp doanh nghiệp-Lương, thưởng của sếp DNNN có thể hơn 3,92 tỷ đồng/năm


  • “Sếp” doanh nghiệp nhà nước nhận lương cao nhất bao nhiêu?

    “Sếp” doanh nghiệp nhà nước nhận lương cao nhất bao nhiêu?

    31/01/2017 14:05

    Nếu trước đây, trong chi trả lương tại các DNNN còn tồn tại nhiều vấn đề như để xảy ra chênh lệch lớn giữa lương “sếp” và lương nhân viên, lương “sếp” các DNNN với nhau, thâm dụng quỹ lương nhân viên bổ sung cho lương “sếp”…