Lớp 12-Hà Nội: Yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi thành phố